Algemene voorwaarden Rijles24 Rijopleidingen.

1. Algemeen.
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden die door Rijles24 Rijopleidingen worden aangeboden, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.2. Onze wederpartij bij overeenkomsten wordt hierna cursist genoemd.
1.3. Rijles24 Rijopleidingen biedt één van de volgende diensten aan de cursist aan:
1. Reguliere opleiding: Opleiding met een minimale duur van maanden met een vastgesteld aantal rijlessen, waarbij de proefexamens en de praktijkexamens (inclusief garantie) zijn inbegrepen.
2. Spoedopleiding: Opleiding met een vastgesteld aantal rijlessen die binnen 8 ,11 of 13 werkdagen wordt afgerond, waarbij het praktijkexamen (inclusief garantie) is inbegrepen.
3. Rijbewijsgarant opleiding: Opleiding met een maximale duur van 4 maanden met een vastgesteld aantal rijlessen, waaronder het praktijkexamen (inclusief garantie) is inbegrepen.
1.4. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Overeenkomsten.
2.1. In geval van afwijking van één van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
2.2. In geval van strijd tussen in deze voorwaarden opgenomen bepalingen en andere schriftelijke overeenkomsten, deel uitmakende van deze bepalingen, prevaleren de laatst genoemde.
3. Verplichtingen Rijles24 Rijopleidingen.
3.1. Rijles24 Rijopleidingen is verplicht zorg te dragen dat:
1. Rijlessen worden gegeven door rijinstructeur, die voldoen aan de vereisten van Wet rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De examenaanvraag uiterlijk 2 weken na het met de cursist gevoerde overleg dat het examen kan worden aangevraagd en nadat de cursist de kosten van alle gevolgde rijlessen heeft voldaan, is ingediend bij stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR).
4. Verplichtingen cursist.
4.1. De cursist is verplicht:
1. Tijdens de rijles aanwezig te zijn. Indien de cursist niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip aanwezig is, heeft hij/zij geen recht op een vervangende rijles.
2. Een rijles die hij/zij niet kan volgen, langer dan 48 uur voor aanvang van de rijles af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, waarbij zaterdagen, zondagen en feestdagen niet zijn inbegrepen in vernoemde periode, heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. In geval van een losse les is de cursist de vergoeding voor de les aan Rijles24 Rijopleidingen verschuldigd. Afzeggen kan alleen bij de desbetreffende rijinstructeur worden gedaan. In geval van een niet tijdige afzegging vanwege een dringende reden, heeft de cursist recht op een vervangende rijles. De cursist dient op verzoek van Rijles24 Rijopleidingen schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te overleggen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan een begrafenis tot en met 2e graad of een spoedopname in het ziekenhuis. Onder geen dringende reden wordt verstaan ziekte, ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie. In elk geval van afzegging van de rijles bij de spoedopleiding, heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden.
3. De aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen te volgen.
4. Bij het examen een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
5. Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, aan de rijlessen en het examen deel te nemen.
5. Betalingen.
5.1. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling voor rijopleiding per factuur te geschieden. Pas na ontvangst van de betaling van (de eerste termijn van) het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.
5.2. Rijles24 Rijopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesgeld te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennismaking van de prijsverhoging.
5.3. Indien Rijles24 Rijopleidingen 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft ontvangen, is de cursist automatisch in verzuim.Rijles24 Rijopleidingen is als dan gerechtigd het nog openstaande bedrag te verhogen met €10 administratiekosten, in aanvulling op de administratiekosten die genoemd zijn.Rijles24 Rijopleidingen behoudt tevens het recht om voor het openstaande bedrag rente te rekenen. Zij zal als rentepercentage de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis hanteren. De verplichting van de cursist tot betaling per overeengekomen tijdstip komt hiermee niet te vervallen.
5.4. Indien de cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Rijles24 Rijopleidingen de vordering ter facturatie uit handen geven aan derden.Rijles24 Rijopleidingen is in dat geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, welke kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die Rijles24 Rijopleidingen in rekening moet brengen betreffende advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Rijles24 Rijopleidingen zich bediend voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.
6. Examen.
6.1. De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Rijles24 Rijopleidingen dienden te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.
6.2. Rijles24 Rijopleidingen is na mondeling en/of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van prijswijziging te overhandigen.
6.3. Rijles24 Rijopleidingen behoudt zich het recht om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.
6.4. Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de cursist niet of te laat verschijnt of hij/zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor aanvraag van een nieuw examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op de examengarantie.
6.5. Rijles24 Rijopleidingen zal op verzoek van de cursist zorg dragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar in rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van één van onderstaande gebeurtenissen:
1. Een familielid tot en met 2e graad van de cursist of rijinstructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen zelf.
2. Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type ter beschikking is.
3. Het lesvoertuig waarmee het examen dien te worden afgelegd door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.
7. Ontbinden.
7.1. Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend, wordt door Rijles24 Rijopleidingen als bindend beschouwd, tenzij de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening per brief, fax of e-mail ontbindt.
7.2. De overeenkomst kan door zowel door de cursist als Rijles24 Rijopleidingen worden ontbonden met inachtneming een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van de kalendermaand. Wanneer ontbinding heeft plaatsgevonden zal Rijles24 Rijopleidingen kosten in rekening brengen bij de cursist. De volgende kosten worden in rekening gebracht; administratiekosten (€ 25,-); annuleringskosten (€ 95,-); en het inschrijvingsgeld (€ 19,50)
7.3. Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal Rijles24 Rijopleidingen het bedrag onder aftrek van de ontvangen theorie materialen, administratiekosten, annuleringskosten, inschrijfgeld en de genoten rijlessen en/of door haar aan CBR, het CCV of de NOR betaalden examengelden aan de cursist restitueren.
7.4. Rijles24 Rijopleidingen kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van zondanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Rijles24 Rijopleidingen gehouden het lesgeld, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren.
8. Vrijwaring.
8.1. Rijles24 Rijopleidingen vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijding en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
8.2. Indien de cursist een rijles volgt ondanks dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn/haar rijbewijs ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Rijles24 Rijopleidingen volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.